976.11.459125 info@environ.mn

Үйлчилгээ

  • Байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгаа
  • Байгаль орчинд нөлөөлх байдал, эрсдэл, хариуцлагын үнэлгээ
  • Байгаль орчны хяналт
  • Байгаль орчныг хамгаалах, менежментийн ажлууд
  • Байгаль орчны эрсдлийн үнэлгээ
  • Хатуу, хортой хог хаягдлын менежмент
  • Усны нөөц, менежмент
  • ТЭЗҮ-д үзүүлэх байгаль орчны чиглэлийн зөвлөмж, тусламж
  • Зайнаас тандан судлах, газагзүйн мэдээллийн системийн зөвлөх үйлчилгээ